Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Videograaf Houten is gevestigd te Houten. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 77605853. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met
dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

Overeenkomst

Videograaf Houten stelt zijn overeenkomsten samen met de opdrachtgever en op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Videograaf Houten bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de overeenkomst zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief vermeld in de overeenkomst, bovenop het factuurbedrag in de overeenkomst, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte overeenkomsten hebben een vrijstelling van BTW.

Ziekte of overmacht

Videograaf Houten zal altijd zorgen voor adequate vervanging voor de opdrachtgever bij ziekte of overmacht. Indien opdrachtgever de opnamedatum door ziekte of overmacht moet wijzigen kan dit zonder extra kosten op een ongeboekte datum in overleg met Videograaf Houten. Bij het definitief annuleren van de overeenkomst wordt 50% gefactureerd als zijnde gemiste omzet en gemaakte onkosten.

Reis en verblijf

Reiskosten zijn standaard tot 80km vanaf Houten inbegrepen bij de overeenkomst tenzij anders vermeldt. Daarbuiten wordt er een vergoeding bekerend van €0,34/km. Eventuele verblijfkosten worden in rekening gebracht bij de klant.

Muziek

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de publicatiekosten, kosten die gemaakt worden wanneer een video (met muziekgebruik) wordt gepubliceerd op bijvoorbeeld; beurzen, internet, openbare ruimten, etc.

Inzet drone

De drone wordt ingezet op verantwoording van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het regelen van toestemming en vergunningen, indien noodzakelijk. Wanneer de eigenaar/beheerder van het perceel waarop gefilmd wordt of een ambtenaar mij verplicht te stoppen met filmen, zal ik hier direct gehoor aangeven, dan zijn er dus geen of weinig dronebeelden. Er kan alleen gevlogen worden als de weersomstandigheden dit toelaten, ik bepaal zelf wanneer dit wel en niet mogelijk is.

Voice-over

Bij sommige producties kan gebruik worden gemaakt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Auteursrecht

De opdrachtgever geeft Videograaf Houten toestemming om de namen en het promotiemateriaal, zoals foto’s en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden. Het promotiemateriaal kan gebruikt worden voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van Videograaf Houten.

Betalingscondities

De betaling dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op NL51 ABNA 0509360513 nadat de diensten aan de opdrachtgever zijn geleverd, tenzij anders overeengekomen en deze afspraak in de overeenkomst is genoteerd. Alle geoffreerde bedragen zijn inclusief btw. en andere heffingen welke door de overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeld. In geval dat de opdrachtgever in gebreke blijft om binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te betalen, zal Videograaf Houten een eerste en tweede betalingsherinnering versturen. Bij alsnog in gebreke blijven wordt een derde herinnering verstuurd waarin gewaarschuwd wordt dat de invordering vóór een bepaalde datum moet zijn voldaan. Indien op die bepaalde datum de Opdrachtgever het totaal bedrag niet heeft voldaan, zal Videograaf Houten de incassering uit handen geven en zullen alle buitengerechtelijke kosten, volledig voor rekening van de Opdrachtgever zijn, met een minimum van 15% van
het offerte bedrag.

Enthousiast geworden?

Leuk, laten we kennismaken! Laat je e-mailadres achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op om je wensen en de mogelijkheden te bespreken.

© 2021 Videograaf Houten - Algemene voorwaarden