Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Videograaf Houten is gevestigd te Houten. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 77605853. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met
dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

Overeenkomst

Videograaf Houten stelt zijn overeenkomsten samen met de opdrachtgever en op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Videograaf Houten bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de overeenkomst zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief vermeld in de overeenkomst, bovenop het factuurbedrag in de overeenkomst, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte overeenkomsten hebben een vrijstelling van BTW.

Annuleren van de overeenkomst

Het is mogelijk dat door omstandigheden jullie bruiloft niet door kan gaan. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De overeenkomst kan tot een maand van te voren kosteloos worden geannuleerd.
  • Wanneer de overeenkomst definitief binnen een maand voor de bruiloft wordt geannuleerd door de opdrachtgever wordt er 50% van het totaalbedrag gefactureerd als zijnde gemiste omzet en of gemaakte onkosten.
  • Wanneer de overeenkomst definitief binnen een week voor de bruiloft wordt geannuleerd door de opdrachtgever wordt er 75% van het totaalbedrag gefactureerd als zijnde gemiste omzet en of gemaakte onkosten.
  • Verplaatsen van een bruiloft is daar in tegen wel altijd mogelijk, er dient dan wel een minimale aanbetaling van 50% te worden voldaan. Hier ontvang je dan een aparte factuur van.

Ziekte of overmacht

Videograaf Houten zal zijn uiterste best doen om te zorgen voor vervanging voor de opdrachtgever bij ziekte of overmacht. Helaas kan ik dit niet garanderen. Indien opdrachtgever de opnamedatum door ziekte of overmacht moet wijzigen kan dit zonder extra kosten op een ongeboekte datum in overleg met Videograaf Houten.

Reis en verblijf

Reiskosten zijn standaard tot 80km vanaf Houten inbegrepen bij de overeenkomst tenzij anders vermeldt. Daarbuiten wordt er een vergoeding bekerend van €0,34/km. Eventuele verblijfkosten worden in rekening gebracht bij de klant.

Muziek

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de publicatiekosten, kosten die gemaakt worden wanneer een video (met muziekgebruik) wordt gepubliceerd op bijvoorbeeld; beurzen, internet, openbare ruimten, etc.

Inzet drone

De drone wordt ingezet op verantwoording van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het regelen van toestemming en vergunningen, indien noodzakelijk. Wanneer de eigenaar/beheerder van het perceel waarop gefilmd wordt of een ambtenaar mij verplicht te stoppen met filmen, zal ik hier direct gehoor aangeven, dan zijn er dus geen of weinig dronebeelden. Er kan alleen gevlogen worden als de weersomstandigheden dit toelaten, ik bepaal zelf wanneer dit wel en niet mogelijk is.

Auteursrecht

De opdrachtgever geeft Videograaf Houten toestemming om het opgenomen videomateriaal te gebruiken voor promotie doeleinden. Het videomateriaal kan gebruikt worden voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, etc. Videograaf Houten zal rekening houden met het publiceren gevoelig beeldmateriaal zoals persoonlijke geloftes etc.. Dit laatste wordt altijd overlegt met de klant of dit publiekelijk kan worden gebruikt.

Betalingscondities

De betaling dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op NL51 ABNA 0509360513 nadat de diensten aan de opdrachtgever zijn geleverd, tenzij anders overeengekomen en deze afspraak in de overeenkomst is genoteerd. Alle geoffreerde bedragen zijn vrijgesteld van btw. en andere heffingen welke door de overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeld. In geval dat de opdrachtgever in gebreke blijft om binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te betalen, zal Videograaf Houten een eerste en tweede betalingsherinnering versturen. Bij alsnog in gebreke blijven wordt een derde herinnering verstuurd waarin gewaarschuwd wordt dat de invordering vóór een bepaalde datum moet zijn voldaan. Indien op die bepaalde datum de Opdrachtgever het totaal bedrag niet heeft voldaan, zal Videograaf Houten de incassering uit handen geven en zullen alle buitengerechtelijke kosten, volledig voor rekening van de Opdrachtgever zijn, met een minimum van 15% van
het offerte bedrag.

Opslaan van beeldmateriaal

Het beeldmateriaal wordt op opgeslagen op een NAS server die in eigen beheer is. Het ruwe beeldmateriaal en werkbestanden worden 6 maanden bewaard en daarna verwijderd.

Enthousiast geworden?

Leuk, laten we kennismaken! Laat je e-mailadres achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op om je wensen en de mogelijkheden te bespreken.

© 2021 Videograaf Houten - Algemene voorwaarden