Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN – Videograaf Houten

1) Definities 

1.1 Videograaf Houten te Houten, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Utrecht met kvk nummer: 77605853. 

1.2 Opdrachtgever: de organisatie of particulier met wie Videograaf Houten een overeenkomst is aangegaan betreffende de ontwikkeling van een filmproduct door Videograaf Houten. 

1.3 Partijen:
Videograaf Houten als leverancier van het betreffende film product en de opdrachtgever als afnemer van het betreffende filmproduct.


2) Toepassingen 

2.1 Videograaf Houten heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Deze aanpassingen of aanvullingen zullen tenminste 21 dagen voordat ze van kracht gaan door Videograaf Houten aan de Opdrachtgever moeten zijn gecommuniceerd. 

Indien de Opdrachtgever deze ‘nieuwe’ voorwaarden niet wil aanvaarden, kan de Opdrachtgever tot de datum dat deze voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk beëindigen. 

2.2 Indien enige voorwaarde(n) van deze algemene voorwaarden nietig verklaard of vernietigd worden, blijven de resterende voorwaarden van kracht en zullen Videograaf Houten en de Opdrachtgever overleg plegen om tot vergelijkbare vervangende voorwaarden te komen, waarbij de nietige of vernietigde voorwaarden in acht genomen zullen worden.


3) Verplichtingen Videograaf Houten 

3.1 Videograaf Houten zal zich inspannen om naar beste weten en kunnen de activiteiten voor levering van het product zorg te dragen. 

3.2 Videograaf Houten zal de Opdrachtgever een passend alternatief bieden indien Videograaf Houten door enig reden niet aan haar inspanningsverplichtingen kan voldoen.


4) Verplichtingen Opdrachtgever 

4.1 De Opdrachtgever zal Videograaf Houten steeds alle medewerking verlenen en gegevens, inlichtingen of materiaal (bijvoorbeeld, foto`s en logo`s ) verschaffen dat noodzakelijk is voor een redelijke uitvoering van de overeenkomst, zonder hiervoor enige kosten in rekening te brengen of eventuele schade te verhalen als gevolg van het ontbreken van bovengenoemde. 

4.2 De Opdrachtgever draagt zorg voor en de verantwoordelijkheid over het aanleveren van het juiste materiaal, zoals (maar niet uitsluitend) foto’s, videomateriaal, logo’s en huisstijl elementen, alsmede voor de kwaliteit daarvan. Indien Videograaf Houten kosten maakt doordat de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, is Videograaf Houten gerechtigd die kosten in rekening te brengen. 

4.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invoer van gegevens. Als blijkt dat de noodzakelijke gegevens niet juist zijn ingevoerd heeft Videograaf Houten het recht om de overeenkomst te ontbinden en om eventuele ontstane kosten in rekening te brengen.


5) Auteursrechten 

5.1 De auteursrechten van alle ontwikkelde producten en/of (beeld)materiaal zijn volledig eigendom van Videograaf Houten. De Opdrachtgever heeft uitsluitend recht op communicatie van het eindproduct voor/via het daarvoor in de overeenkomst afgesproken en genoteerde doel/media, waaronder -maar niet uitsluitend- eigen websites en social media, op beurzen en presentaties. 

5.2 De Opdrachtgever mag geen gebruik maken van het geleverde eindproduct voor broadcasting campagnes (TV, Radio en on-line) in verband met licenties op muziek en voiceovers. Na overleg met Videograaf Houten kan bepaald worden of dit mogelijk is en kan Videograaf Houten licenties inhuren voor de betreffende muziek en voice-overs. 

5.3 De Opdrachtgever heeft geen recht op reproductie/vermenigvuldiging van het eindproduct of enig ander materiaal dat onder het auteursrecht van Videograaf Houten valt zonder schriftelijk toestemming van Videograaf Houten. 

5.4 De Opdrachtgever mag het eindproduct, niet zelf inkorten, niet aanleveren aan een derde partij, of laten aanpassen door derden voor bijv. bioscoopreclame, zonder in- of toestemming van Videograaf Houten. Deze bewerkingen worden door Videograaf Houten zelf gedaan tegen een vooraf afgesproken fee of Videograaf Houten levert het beeldmateriaal aan waarmee de bewerkingen uitgevoerd kunnen worden, tegen een vooraf afgesproken fee. Bij aanlevering van het beeldmateriaal is de Opdrachtgever vrij de materialen te gebruiken zoals zij wenst en beroept Videograaf Houten zich niet langer op haar auteursrechten. 

5.5 In extra versies, waaronder -maar niet uitsluitend- taalversies, social mediaversies, beursversies, van het eindproduct rekent Videograaf Houten een extra fee voor auteursrechten. In dealerversies waarin een merklogo voorkomt is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zelf een dealerlogo in of toe te voegen. 

5.6 Videograaf Houten heeft het recht om de producten en enig ander materiaal dat onder het auteursrecht van Videograaf Houten valt te beschermen door middel van technische maatregelen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om deze beveiliging te laten verwijderen of te ontwijken. 

5.7 Videograaf Houten heeft het recht om bij elke film kenbaar te maken dat Videograaf Houten de producent is door middel van een bescheiden vermelding van haar logo en internetsite achter elke sequentie.


6) Leveringstermijnen 

6.1 De door Videograaf Houten aangegeven leveringstermijnen zijn slechts een indicatie die naar beste weten is bepaald gebaseerd op de gegevens die voorhanden waren tijdens het aangaan van de overeenkomst met de Opdrachtgever. Videograaf Houten zal er echter altijd naar streven om de vermelde leveringstermijnen te halen. In geval van alleen een overschrijding van een leveringstermijn is er geen sprake van verzuim van Videograaf Houten en kan Videograaf Houten niet aansprakelijk gesteld worden voor enig schade waarvan de Opdrachtgever het niet halen van de leveringstermijn de oorzaak ziet. 

6.2 Diensten in abonnementen worden automatisch verlengd 30 dagen voorafgaand aan de einddatum van het abonnement. Tot 30 dagen voor het einde van het abonnement is de Opdrachtgever vrij deze op te zeggen, maar blijft de Opdrachtgever verplicht om de termijnen tot de einddatum te voldoen en is Videograaf Houten gehouden dit abonnement actief te houden.


7) Betaling 

7.1 Betaling dient binnen 14 dagen nadat de werken aan de Opdrachtgever zijn geleverd plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen en deze afspraak in de overeenkomst is genoteerd. 

7.2 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke door de overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeld. 

7.3 Videograaf Houten hanteert deelfacturering: 40% van de totale offerte wordt gefactureerd na het aanvaarden van de opdracht en ontvangst door Videograaf Houten van de door de Opdrachtgever ondertekende offerte, het restant van de totale offerte wordt gefactureerd na aflevering van het eindproduct. 

7.4 In geval dat de Opdrachtgever in gebreke blijft om binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te betalen, zal Videograaf Houten een eerste en tweede betalingsherinnering versturen. Bij alsnog in gebreke blijven wordt een derde herinnering verstuurd waarin gewaarschuwd wordt dat de invordering vóór een bepaalde datum moet zijn voldaan. Indien op die bepaalde datum de Opdrachtgever het toaal bedrag niet heeft voldaan, zal Videograaf Houten de incassering uit handen geven en zullen alle buitengerechtelijke kosten, volledig voor rekening van de Opdrachtgever zijn, met een minimum van 15% van het offerte bedrag. 

7.5 In geval Videograaf Houten twijfelt aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever is Videograaf Houten gerechtigd zekerheidsstelling te vragen of een hoger percentage aanbetaling te vragen. Als de Opdrachtgever daar niet mee akkoord is, is Videograaf Houten gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.


8) Duur en Beëindiging Overeenkomst 

8.1 De duur van de overeenkomst is van onbepaalde tijd. 

8.2 De overeenkomst eindigt zodra het eindproduct is geleverd door Videograaf Houten en de Opdrachtgever de vergoeding voor dit eindproduct betaald heeft. 

8.3 Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts ontbinden als één van de partijen dermate in gebreke blijft dat het verder nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk is en nadat de partij een redelijk termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, derhalve als deze overeenkomst anders bepaalt. De tekortkoming moet wel door schriftelijke kennisgeving zijn gecommuniceerd aan de betreffende partij. 

8.4 Videograaf Houten kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijk ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden als de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, in staat van faillissement is verklaard of de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd met een andere reden dan reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Videograaf Houten kan wegens deze beëindiging niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schadevergoeding. 

8.5 Als de Opdrachtgever in geval van punt 8.4 al prestaties voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dient de Opdrachtgever deze te vergoeden en is de vergoeding dus geen voorwerp van ongedaanmaking. Eventueel al gefactureerde vergoedingen blijven verschuldigd en zijn direct opeisbaar door Videograaf Houten. 

8.6 Indien Opdrachtgever Videograaf Houten opdracht heeft gegeven en deze opdracht voordat deze volledig is uitgevoerd intrekt, opzegt, of op een andere wijze beëindigd, is Opdrachtgever aan Videograaf Houten tenminste 15% van het overeengekomen offertebedrag verschuldigd, vermeerderd met de kosten van reeds uitgevoerde werkzaamheden, onverminderd het recht van Videograaf Houten om haar daadwerkelijke schade als gevolg van de intrekking, opzegging of andere wijze van beëindiging te vorderen.


9) Geheimhouding 

9.1 Elke partij is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens jegens derden en deze informatie uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor de informatie verkregen is.


10) Aansprakelijkheid en vrijwaring 

10.1 De aansprakelijkheid van Videograaf Houten die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot directe schade en tot maximaal het bedrag dat gelijk staat aan het totaal van de door de Opdrachtgever betaalde facturen. In geval van opzet of grove schuld geldt deze beperking van aansprakelijkheid niet. 

10.2 Videograaf Houten is niet aansprakelijk voor indirecte schade geleden door de Opdrachtgever veroorzaakt door een haar toerekenbare tekortkoming, waaronder (maar niet uitsluitend) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan gegevens bestanden en schade aan bedrijfsstagnatie. 

10.3 Schade waarvoor Videograaf Houten aansprakelijk wordt gehouden dient binnen een termijn van 8 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk aan Videograaf Houten te zijn doorgegeven als de partij met de geleden schade in aanmerking wil komen voor een vergoeding.


11) Aanpassingen en Meerwerk 

11.1 Aanpassingen zal Videograaf Houten kosteloos doorvoeren als het aanpassingen in de montage betreft van het geleverde eindresultaat. Aanpassingen die extra opnames vergen zullen onder meerwerk vallen waarop punt 11.2 van toepassing zal zijn. 

11.2 Als de Opdrachtgever Videograaf Houten verzoekt werkzaamheden of ander prestaties die niet in de overeenkomst zijn opgenomen uit te voeren, dan zal dit vallen onder meerwerk en is Videograaf Houten gerechtigd hier haar gebruikelijke tarieven voor te rekenen bovenop de overeengekomen vergoeding in de overeenkomst.


12) Privacy 

12.1 De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften, waaronder (maar niet uitsluitend) de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming van Persoonsgegevens, in acht zijn genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn gedaan.


13) Toepasselijk recht 

13.1 Overeenkomsten tussen Videograaf Houten en de Opdrachtgever vallen onder het Nederlands Recht. 

13.2 Alle geschillen die mochten ontstaan betreffende overeenkomsten gesloten tussen Videograaf Houten en de Opdrachtgever zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechter te Utrecht.

Enthousiast geworden?

Leuk, laten we kennismaken! Laat je e-mailadres achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op om je wensen en de mogelijkheden te bespreken.

© 2020 Videograaf Houten - Algemene voorwaarden